Familiebehandling

Familiebehandling på Poppelgården Familiecenter, er et tilbud til familier med børn mellem 0-18 år, der bor i Hvidovre kommune.

Tilbuddet henvender sig til familier, der i kortere eller længere tid har behov for hjælp, for at få familien til at fungere, så børnene kan trives og udvikle sig. Problemerne kan være af social eller psykisk karakter og kan vise sig i familien og/eller i det omgivende miljø f.eks i daginstitutionen eller i skolen.

Familiebehandling kan være et relevant tilbud, hvis I oplever:

 • At I som forældre, er bekymrede for jeres barns trivsel eller udvikling.
 • At andre i jeres barns netværk f. eks. daginstitutionen/skolen er bekymrede for jeres barns trivsel eller udvikling.
 • At familielivet opleves kaotisk, konfliktfyldt eller kompliceret.
 • At I som forældre, føler jer magtesløse i forhold til jeres barn.
 • At I som forældre, har mange indbyrdes konflikter, der påvirker børnene.
 • At skilsmisse, alvorlig sygdom eller andet, har slået familien ud af kurs.
 • At jeres barn føler sig trist, anderledes, isolerer sig og/eller har selvmordstanker.

Hvad tilbyder familiebehandlingen til børn og forældre?

 • Et samarbejde, hvor hele familien tilbydes samtaler og/eller aktiviteter, hvor igennem familien kan øve sig og finde frem til nye måder at være sammen på.
 • Et samarbejde der kan afhjælpe fastlåste konflikter i familien.
 • Et samarbejde der kan afhjælpe uhensigtsmæssige mønstre i familien.
 • Et samarbejde der kan hjælpe familien til, at lytte- og forstå hinanden bedre.
 • Et samarbejde hvor forældre hjælpes til, at se og forstå barnet på nye måder, som støtter barnets positive trivsel og udvikling.
 • En mulighed for at hjælpe forældrene med, at få et bedre samarbejde med barnets netværk f.eks skolen/daginstitution.
 • Et samarbejde der kan hjælpe forældre til, at få et bedre forhold til børnene.

Et familiebehandlingsforløb på Poppelgården Familiecenter:

Det er Børne- og Familieafdelingen der beslutter, om et forløb på Poppelgården Familiecenter, er et relevant tilbud, til den enkelte familie.
Hvis I ønsker at undersøge mulighederne for, at indgå et samarbejde med Poppelgården Familiecenter, skal I først rette henvendelse til en familierådgiver i Børne- og Familieafdelingen.

Varigheden af et familiebehandlingsforløb, fremgår af henvisningen og bevillingen fra Børne- og Familieafdelingen. Som regel er bevillingsperioden et halvt år, med mulighed for forlængelse, hvis Børne- og Familieafdelingen, i samråd med familien, vurderer at familien kan profitere af dette.

Når en familie er visiteret til et familiebehandlingsforløb, går der maksimum 14 dage, før familien bliver kontaktet af en familiekonsulent fra Poppelgården Familiecenter. Her aftaler vi et tidspunkt, hvor vi kan holde et opstartsmøde, samt hvem der skal inviteres med.
Til opstartsmødet deltager forældrene og evt. børnene i familien, samt familiekonsulenten fra Poppelgården Familiecenter og familierådgiveren fra Børne- og Familieafdelingen. Efter forudgående aftale med forældrene, kan andre relevante personer fra barnets/familiens netværk, også inviteres med.

I et familiebehandlingsforløb, vil familien samarbejde med 1 eller 2 familiekonsulenter. Forløbet tilrettelægges i samarbejde med familien, ud fra handleplanen og familiens behov, således at målene for samarbejdet er tydelige og konkrete.

I familiebehandlingsforløbet har vi så vidt muligt, et tæt samarbejde med hele familien. Det betyder, at vi både har kontakt til forældre og børn. Vi er af den grundlæggende overbevisning, at et problem oftest løses bedst, i et samarbejde med hele familien.
I de forløb, hvor barnet har vanskeligheder uden for familien f.eks. i barnets daginstitution/skole, vil Poppelgården Familiecenter, i samråd med familien, bestræbe sig på, at inddrage relevante personer i samarbejdet, det kan f. eks være barnets stuepædagog eller klasselærer.

Samarbejdet med den enkelte familie varierer efter familiens behov, og det kan indeholde en eller flere forskellige tilgange:
 • Samtaler med hele familien.
 • Samtaler med dele af familien.
 • Forældresamtaler.
 • Parsamtaler med fokus på forældrerollen.
 • Samtaler med børn og unge.
 • Udviklingsorienterede familieaktiviteter.
 • Netværksmøder/samarbejde med andre betydningsfulde personer/professionelle, i barnets netværk - omkring løsning af barnets problemer.
 • Samtaler på baggrund af videooptagelser f.eks. Marte Meo forløb.
I første del af et forløb, vil familiens aftaler med Poppelgården Familiecenter typisk være en gang ugentlig eller hver 14 dag, mens intervallet mellem aftalerne kan blive større, senere i forløbet.
En aftale er oftest af 1- 1½ times varighed. Og tidspunktet tilpasses så vidt muligt familiens behov, samt skoletider/ arbejdstider.

 

Metode og tilgang:

Alle familiekonsulenter på Poppelgården Familiecenter, arbejder ud fra systemiske og narrative teorier og forståelsesrammer.
Vores arbejde med familien består grundlæggende i, at tilbyde rammer for en udviklingsproces, der har til formål at yde hjælp til selvhjælp, i forhold til den problemstilling, familien er henvist omkring. I denne proces vil vi både have fokus på det som er vanskeligt, samt familiens ressourcer og kompetencer.

Vores intention er, at mødet mellem familien og os bliver respektfuldt. Og vi bestræber os på, at alle i familien skal føle sig trygge i det konkrete samarbejde med os, også når den problemstilling familien ønsker hjælp til, er følsom og vanskelig, at åbne op for.

I vores arbejde med alle familier bruger vi FIT (Feedback Informed Treatment) som er et dialog- og effektmålingsværktøj.
Der er to formål med FIT. Det ene er at måle, hvordan familien og netværket oplever barnets trivsel. Det andet formål er at få tilbagemelding fra familien, omkring deres oplevelse af samarbejdet med Poppelgården Familiecenter.

Vi arbejder så vidt muligt med hele familien. Det betyder, at vi både har kontakt til forældre og børn. Vi er af den grundlæggende overbevisning, at problemer løses bedst, i et samarbejde med hele familien, og at børn har brug for deres omverden, for at trives og udvikle sig. Vi har derfor altid fokus på, at involvere forældre og andre betydningsfulde personer i forløbet.
For at børn/familien skal profitere af hjælpen, skal man som forældre være indstillet på, at yde en aktiv og forpligtende indsats.

Når familiebehandlingsforløbet starter op, overvejer vi, sammen med familien, hvem i barnets netværk, der kan være relevante at inddrage i et samarbejde, således at der bliver en fælles indsats, omkring barnets trivsel og udvikling. Det kan f. eks være barnets bedsteforældre, venner, skolelærer, egen læge m.fl.

Børn har brug for deres omverden, for at trives og udvikle sig:

”Jeg bliver til mig, i din
forståelse af mig


Jeg bliver til mig, i
fortællingen om mig”

(Reidun Hafstad)