Korte samtaleforløb efter §11

Et § 11 forløb på Poppelgården Familiecenter, er et tilbud til familier med børn mellem 0-18 år, der bor i Hvidovre kommune.

Tilbuddet henvender sig til familier, hvor der er opstået en afgrænset problematik, der forventes at kunne løses indenfor en kortere periode. Problemerne kan være af social eller psykisk karakter, og kan vise sig i familien eller det omgivende miljø f. eks. i daginstitutionen eller i skolen. Forløbet er typisk på omkring 10 samtaler.

Et § 11 forløb på Poppelgården Familiecenter:

Det er Børne- og Familieafdelingen der beslutter, om et § 11 forløb på Poppelgården Familiecenter er et relevant tilbud, til den enkelte familie. Hvis I ønsker, at undersøge mulighederne for, at indgå et samarbejde med Poppelgården Familiecenter, skal I derfor først rette henvendelse til en familierådgiver i Børne- og Familieafdelingen. Et § 11 forløb er et kort familiebehandlingsforløb på typisk 10 samtaler.

Når en familie er visiteret til et § 11 forløb på Poppelgården Familiecenter, går der maksimum 14 dage, før familien bliver kontaktet af en familiekonsulent. Her aftales et tidspunkt, hvor I mødes med enten en eller to familiekonsulenter, som I skal tale med i forløbet. Hvis det er relevant, inviteres andre betydningsfulde personer fra barnets/familiens netværk også med.

  • 11 forløbet tilrettelægges, i samarbejde med jer, ud fra jeres families behov, således at målene for samarbejdet er tydelige og konkrete.

Under § 11 forløbet, har vi så vidt muligt, et tæt samarbejde med hele familien. Det betyder, at vi både har kontakt til forældre og børn. Vi er af den grundlæggende overbevisning, at et problem oftest løses bedst, i et samarbejde med hele familien.
I de forløb, hvor barnet har vanskeligheder uden for familien, f.eks. i skolen/daginstitutionen, vil Poppelgården Familiecenter sammen med familien, bestræbe sig på, at inddrage relevante personer fra barnets netværk f.eks. barnets stuepædagog/klasselærer.

Samarbejdet med den enkelte familie varierer efter familiens behov, og kan indeholde en eller flere forskellige tilgange:

  • Samtaler med hele familien.
  • Samtaler med dele af familien.
  • Forældresamtaler.
  • Parsamtaler med fokus på forældrerollen.
  • Samtaler med børn og unge.
  • Udviklingsorienterede familieaktiviteter.
  • Netværksmøder/samarbejde med andre betydningsfulde personer/professionelle, i barnets netværk, omkring løsning af barnets problemer.
  • Videobaseret forældrevejledning/Marte Meo forløb.

I første del af et forløb, vil familiens aftaler med Poppelgården Familiecenter, typisk være en gang ugentlig eller hver 14 dag, mens intervallet mellem aftalerne, kan blive større senere i forløbet.
En aftale er oftest af 1-1½ times varighed. Og tidspunktet tilpasses så vidt muligt familiens behov, samt skoletider/ arbejdstider.

Metode og tilgang:

Alle familiekonsulenter på Poppelgården Familiecenter, arbejder ud fra systemiske og narrative teorier og forståelsesrammer.
Vores arbejde med familierne består grundlæggende i, at tilbyde rammer for en udviklingsproces, der har til formål, at yde hjælp til selvhjælp, i forhold til den problemstilling, familien er henvist omkring. I denne proces, vil vi både have fokus på det som er vanskeligt, samt familiens ressourcer og kompetencer.

Vores intention er, at mødet mellem familie og os bliver respektfuldt. Og vi bestræber os på, at alle i familien skal føle sig trygge i det konkrete samarbejde med os, også når den problemstilling familien ønsker hjælp til, er følsom og vanskelig, at åbne op for.

I vores arbejde med alle familier bruger vi FIT (Feedback Informed Treatment) som er et dialog- og effektmålingsværktøj.
Der er to formål med FIT. Det ene er at måle, hvordan familien og netværket oplever barnets trivsel. Det andet formål er at få tilbagemelding fra familien omkring deres oplevelse af samarbejdet med Poppelgården Familiecenter.

Vi arbejder så vidt muligt med hele familien. Det betyder, at vi både har kontakt til forældre og børn. Vi er af den grundlæggende overbevisning, at problemer løses bedst, i et samarbejde med hele familien. Og at børn har brug for deres omverden, for at trives og udvikle sig. Derfor har vi altid fokus på, at involvere forældre og andre betydningsfulde personer i behandlingen.

For at børn/familien skal profitere af hjælpen, skal man som forældre være indstillet på, at yde en aktiv og forpligtende indsats.

Når § 11 forløbet starter op, overvejer vi, i samarbejde med familien, hvem i barnets netværk, der kan være relevante at inddrage i et samarbejde, således at der bliver en fælles indsats, omkring barnets trivsel og udvikling. Det kan f.eks. være barnets bedsteforældre, venner, skolelærer, egen læge med flere.