FAMILIESKOLEN VED POPPELGÅRDEN

Familieskolen ved Poppelgården retter sig mod børn i alderen 4-12 år. Det er et intensivt flerfamilietilbud, der retter sig mod familier, hvori der er opstået bekymring for et barns udvikling og trivsel. Tilbuddet beror på et ønske om at igangsætte en positiv forandringsproces gennem en fælles indsats forankret i barnets netværk.
Et forløb på Familieskolen kan hjælpe barnet til at trives bedre i skolen eller børnehaven og i hverdagen generelt.

FAMILIESKOLEN KAN VÆRE ET RELEVANT TILBUD, HVIS I OPLEVER:

 • At et barn er i fare for at blive ekskluderet eller marginaliseret
 • Et barn er ked af det og ikke trives i skolen eller børnehaven
 • Der er bekymring for et barns udvikling
 • At man som forælder føler sig magtesløs eller usikker
 • At man har svært ved at forstå sit barn
 • At et barn har mistet lysten til at gå i skole eller komme i børnehave
 • At et barn har svært ved at håndtere krav 
 • At et barn ofte ender i konflikter med andre børn og voksne
 • At et barn har svært ved at forstå og følge sociale spilleregler
 • At et barn i sociale fællesskaber opleves og oplever at være usynlig
 • At et barn har haft bekymrende fravær over en længere periode
 • At samarbejdet mellem barnet, familien og skolen eller institutionen opleves som problematisk


HVAD TILBYDER FAMILISKOLEN TIL BØRN, FORÆLDRE OG PROFESSIONELLE?

 • Et samarbejde, der støtter barnets skolegang eller institutionsliv
 • Et samarbejde, der styrker barnets tilknytning til fællesskabet i børnehaven/skolen
 • Et samarbejde, der afhjælper konflikter eller fastlåste mønstre i familien
 • Et samarbejde, der hjælper forældre og barnets netværk til nye måder at forstå barnet på, som støtter barnets positive udvikling
 • Et samarbejde, der understøtter kommunikationen og samarbejdet mellem barnet, familien og skolen eller daginstitutionen


Familieskolen ved Poppelgården har løbende optag og har under hele forløbet et tæt samarbejde med familien og netværket omkring barnet. Dette for at sikre, at alle involverede parter oplever, at de bidrager til og er ansvarlige for fælles målsætninger i relation til barnet. De mål, vi sammen sætter, tager udgangspunkt i bekymringerne omkring barnet og bliver det fælles fokus for indsatserne.

Forløbet på Familieskolen varer 20 uger, hvor familierne kommer på Familieskolen to eftermiddage om ugen. En eftermiddag med børn og en uden. Familieskolen ved Poppelgården bygger på flerfamilietanken og har plads til 10 familier ad gangen. Flerfamiliearbejdet skaber mulighed for, at familierne aktivt hjælper og støtter hinanden, arbejder sammen omkring egne og andres børn og deler erfaringer og ideer med hinanden. Den fælles sparring og inspiration giver anledning til, at familierne kan eksperimentere med nye tanke- og handlemåder og herigennem få mulighed for at bryde med uhensigtsmæssige vaner og mønstre.

Vi arbejder sammen på Familieskolen to eftermiddage om ugen. Der tilbydes herudover individuelle samtaler til familien, supervision af barnets lærere eller pædagoger, gruppeinterventioner i barnets institution og andet.

Rammerne omkring forløbet kan ses i figuren nedenfor:Det er familieafdelingen og Familieskolen, der beslutter, om et forløb på familieskolen er et relevant tilbud for et barn og en familie. Det er således en familierådgiver, der først skal rettes henvendelse til, hvis man ønsker at undersøge mulighederne for at starte i et forløb på familieskolen. 

Familieskolen ved Poppelgården bygger metodisk på en videreudvikling af Marlborough Metoden eller Multi Family Therapi udviklet af Eia Asen, Neil Dawson og Brenda McHugh, Anne Freud National Centre for Children and Families. Den har udgangspunkt i flere teorier, hvoraf de systemiske, narrative, mentaliseringsbaserede og løsningsfokuserede tilgange dominerer. 

På Familieskolen insisterer vi på at se problemer i kontekst og opleve dem som invitationer til særlig nysgerrighed. En nysgerrighed, der bygger på en forståelse af, at alle tilstande rummer uanede muligheder, der bedst udvikles i fælles indsatser. På Familieskolen bestræber vi os på at inddrage flere af familiens livsarenaer med særligt fokus på de to kontekster, som barnet indgår mest i, nemlig familien og skolen eller institutionen. Interventionens fokus er dermed ikke det enkelte barn, men indbefatter familien, netværket og skolen eller institutionen.

Der er fokus på aktiv forældreinvolvering, da et af Familieskolen vigtigste formål er at gøre familierne selvhjulpne og uafhængige af professionelle. Vi arbejder med empowerment og ideen om, at forældrene selv skal blive i stand til at håndtere udfordringer, som de ikke tidligere har været i stand til.

Sammen med familierne søger vi konstant at skabe og genskabe relevante kontekster, der kan fremme muligheden for forandring. Enten fordi konteksten er særligt vanskelig eller særligt lærerig for familien. Vi vil have fokus på “her-og-nu-situationer”, aktiviteter og interventioner. Den legende tilgang er gennemgående i familiernes arbejde, da den øger eksperimentering med nye handlemuligheder og muliggør hurtigere forandringer.

Flerfamiliekonteksten gør det muligt at lære af hinanden og blive hinandens vidner til både succes, konflikter og forandring. Det er familiebehandlerens opgave at facilitere, opmuntre og invitere til gensidig refleksion og feedback, så det bliver en del af den kultur, der hersker i gruppen for derigennem at skabe forandringer. Familierne er aktive deltagere i hinandens behandling og forandringsarbejde, og et af de grundlæggende principper er gensidig feedback og støtte familierne imellem. Mange mennesker oplever, at det er nemmere at få feedback fra andre i samme situation som dem selv end det er fra en familiebehandler. I denne åbne og ligeværdige refleksion øges begge parters selvværd og selvtillid.

Flerfamiliearbejdet skaber en kontekst, hvor familierne er sammen med andre med lignende udfordringer som dem selv, hvilket både giver familierne mulighed for at udvide deres sociale netværk, ligesom deltagelsen har en afstigmatiserende virkning, da overtallet af familier frem for familiebehandlere skaber en familieatmosfære snarere end en behandlingsatmosfære. 

Den aktive inddragelse af barnets netværk er afgørende for barnets muligheder for at skabe og benytte nye handlemuligheder. Familieskolens arbejde med målskemaer inddrager struktureret skolens eller institutionens oplevelse af barnet og familiens arbejde på Familieskolen. Samtidigt sker den modsatte bevægelse også - familiens arbejde og fokus deles med de professionelle og dermed øges begge parters nysgerrighed, samarbejde og forandring. 

På Familieskolen arbejder vil med FIT (Feedback Informed Treatment). FIT er et dialog- og evalueringsredskab, der skal være med til at kvalitetssikre indsatsen på Familieskolen.


Skolearbejde

Børn i skolealderen, som deltager i et forløb på Familieskolen, vil fortsat arbejde med de læringsmål, som hjemklassen arbejder med. Undervisningsmaterialet er således fra barnets egen klasse og fag, og danner udgangspunktet for skolearbejdet på Familieskolen.
De specifikke skoleaktiviteter vil omfangsmæssigt variere afhængigt af barnets og familiens behov og de aftalte mål for indsatsen på Familieskolen.

 
Hermed er det muligt at:

 

 • Inkludere barnet mest muligt i egen klasse.
 • Give de bedst mulige forudsætninger for, at barnet kan deltage i hjemskolens undervisning de dage, barnet følger denne.
 • Arbejde aktivt og konkret med samarbejdet mellem hjemskolen og hjemmet.
 • Styrke forældrene i fremadrettet at støtte endnu mere op om barnets faglige udvikling.
 • Forældre, barn og lærere udvider deres indsigt i, hvorledes barnet bedst motiveres, udfordres og støttes i det faglige arbejde og læringsprocesserne.
 • Løbende drøfte erfaringer med skolearbejde og udvikle og afprøve nye strategier.

På Familieskolen arbejder barnet med fag og læring i samarbejde med både forældre og Familieskolens personale.


Samarbejde under forløb

Under et forløb på Familieskolen kan der også i iværksættes særligt tilrettelagte forløb som eksempelvis ICDP, klassemøder, sparring og/eller supervision. Sådanne forløb aftales mellem det enkelte lærerteam, familien og Familieskolen i de enkelte sager.
Omfanget af timer til samarbejdet omkring et barn er således individuelt aftalt mellem den enkelte skole og Familieskolen, men der må påregnes minimum ca. 10 timer til mødeaktiviteter.
Hvis der indgås aftale om yderligere særligt tilrettelagt forløb, vil dette timetal selvfølgelig ændres.

 
Kontakt og adresse

Familieskolens telefoner er åbne hver dag.

Familieskolen ved Poppelgården
Byvej 98
2650 Hvidovre

 

Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere: 

         
Mie Odgaard
61916915
Sten Jørgensen
22805806

Kate Jensen
61 91 69 18

Cille Schleicher
(På barsel)