Praktisk Pædagogisk Støtte

Praktisk Pædagogisk Støtte er et tilbud til familier, hvor der er opstået bekymring for et eller flere børns trivsel. I vil som familie arbejde med at skabe en god og tryg hverdag, der tilgodeser børnenes trivsel og udvikling. Vi tager udgangspunkt i de mål, I har været med til at formulere sammen med Familierådgiver.

I kan fx arbejde med:

  • rutiner i hjemmet
  • håndtering af konflikter og følelser
  • aktiviteter sammen
  • inddrage børnene i gøremål

Sammen vil vi følge hvordan jeres børn trives, og om der sker de forandringer, som jeres børn har brug for. Andre vigtige voksne omkring jeres børn kan inddrages og være en del af forløbet. Kontakten vil i starten typisk være en gang om ugen, herefter efter behov, typisk hver 14. dag.

 

Hvad tilbyder vi?

Vores rolle er at bidrage med redskaber, som kan være med til at skabe positive ændringer i jeres hverdag - til gavn for jer og børnene.

Vi vil være til stede, når det nye skal afprøves. I vil opleve at kunne få hjælp på de tidspunkter, hvor det plejer at være svært. I situationerne finder vi sammen ud af hvad der vil være godt at gøre. Vi prioriterer at mødes ofte, hvis der er behov det.

Sammen vil vi aftale, hvordan vi griber det an, så det giver mening for jer. Vi vil hjemme hos jer og på Familiecentret arbejde samme om at skabe positive forandringer for jeres børn. Vi vil ofte bruge video, aktiviteter, lege og rollespil for at gøre det inspirerende for jer og jeres børn. Desuden vil vi også have samtaler med jer som forældre og hele familien om ting, der sker eller er sket, som er vigtige at få talt om.

 

Hvordan kan et forløb se ud?

Henvisning Når vi får jeres henvisning og §50 undersøgelse fra Familierådgiver, kontakter vi jer og indkalder til opstartsmøde. Vi vil også aftale med jer hvem der skal med til opstartsmøde. Vi inviterer herefter jer, familierådgiver og de mennesker omkring jer, der har en viden og en tæt relation til jer og jeres børn. Inden opstartsmødet er det vigtigt, at I finder ud hvordan I som familie kan prioritere forløbet.
I  
Opstartsmøde På mødet vil vi sætte fokus på, hvordan vi sammen kan forbedre jeres børns trivsel. Vi vil spørge netværket og jer om hvordan I oplever jeres børn. Og sammen finder vi ud af hvordan alle kan være med til at støtte op om jeres børns trivsel. Til sidst aftaler vi, hvad vi begynder med, og hvordan vi griber det bedst an.
I  
Forløbet

Forløbet kan vare i op til 12 måneder, med mulighed forlængelse, hvis der er behov for det. Vi vil i perioden prioritere, at komme i hjemmet og mødes med hele eller dele af jeres familie. Vi forventer, at komme ca. en gang om ugen.

I hjemmet og på Familiecentret, vil vi have samtaler om og guide i de situationer hvor I oplever vanskeligheder og udfordringer i forholdet til jeres børn. I den forbindelse vil vi ofte bruge video, aktiviteter, lege og rollespil, for at kunne hjælpe jer på den bedste måde. Vi vil have fokus på, at støtte jer i at planlægge og strukturere jeres dagligdag. Desuden vil vi også kunne have samtaler med jer som forældre og hele familien, om ting der sker eller er sket, som er vigtige at få talt om.

I  
Netværksmøde Hvis der i forløbet er brug for at samle netværket (skole, børnehave, sundhedsplejerske, bedsteforældre o. lign.), for at sikre vi er på rette vej, og aftale hvem der gør hvad, vil vi eller Familierådgiver indkalde til netværksmøde.
I  
Statusmøde Familierådgiver indkalder til statusmøde efter 6 uger, hvor jeres familie, familiekonsulenten og relevante professionelle (skole, børnehave, sundhedsplejerske) vil være tilstede. Her vil vi snakke om, hvordan forløbet går? Er der noget vi ikke har fået gjort? Hvad skal vi gøre, indtil næste statusmøde? Og sammen se på om jeres børn kommet i bedre trivsel? Vi forventer at se en forbedring i jeres børns trivsel i begyndelsen af forløbet og senest efter 4-6 måneder.
I  
Afslutning På baggrund af statusmødet vil Familierådgiver sammen med jer og ud fra evalueringen af forløbet beslutte hvornår forløbet afsluttes.

 

Som del af et forløb kan Familiecenter i samarbejde med familie og familierådgiver aftale en Intensivperiode, hvor der vil være en kontakt til familien 2 gange om ugen, et udvidet samarbejde med familiens netværk og statusmøder hver 2. måned.
Intensivperiode kan tilbydes i Familiebehandlingsforløb og i Praktisk Pædagogiske Støtte forløb og bliver visiteret internt i Familiecentret i samarbejde med Familierådgiver. Intensivperioden sættes i gang, når Familiecentret og Familierådgiver vurderer at det er vigtigt med en hyppig og tæt kontakt mellem familien og familiekonsulenterne, for at skabe den ønskede forandring.
I vurderingen indgår også familiens mulighed for at mødes ofte, samt erfaringer fra tidligere indsatser. Ofte kan der være forhold i familien, som gør at forældrene har brug for en hyppigere og tættere støtte i forandringsarbejdet. Som forældre vil man opleve at få en tæt og konkret hjælp til at få afprøvet nye måder at være sammen på i familien, samt en tættere dialog og støtte til at holde fast i positive forandringer.
Intensivperioden starter altid med en konkret aftale mellem forældrene, familierådgiver og familiekonsulenterne. I aftalen afstemmes hyppighed og mål og der lægges en konkret plan for, hvad der arbejdes med i de kommende 2 måneder og hvordan netværket deltager. Statusmøder vil inkludere netværk og være hver 2. måned. På statusmødet evalueres de konkrete mål og hyppighed og mål afstemmes for den næste periode.